Historiek & achtergrond

De oorsprong

Lus vindt zijn oorsprong in Noord-Amerika in de jaren ’70. Daar vormden een aantal burgers een actiegroep. Zij deelden de verontwaardiging over de leefsituatie van mensen in voorzieningen en instellingen. De groep wilde het anders. De vraag die hen bezig hield was: 

Hoe kunnen wij de levenskwaliteit verhogen van mensen die om de één of andere reden in slechte papieren zitten? 

 

Ze kwamen tot de conclusie dat er vijf cruciale ‘wegen’ zijn in de uitbouw van een betere levenskwaliteit: 

-        Omringd zijn door een persoonlijk netwerk 

-        Inzetten op aanwezigheid in de gemeenschap 

-        Vrijwaren van keuzevrijheid en zelfbepaling 

-        Verhogen en uitbreiden van capaciteiten, talenten en interesses 

-        Opbouwen van respect 

 

Deze vijf pistes die tegelijk uitgangsprincipes zijn, legden de basis voor het ontstaan en de uitbouw van Lus. 

Vanuit deze vaststelling ontwikkelden mensen als John O’Brien, Michael Smull, John Mc Knight en vele anderen “person centered” strategieën zoals PTP, MAPS, PATH, enz. 

In al deze strategieën stond de persoon om wie het ging centraal, niet zijn diagnose of handicap. Daarnaast staat de persoon steeds in verbinding met zijn of haar gemeenschap van familie, vrienden en kennissen. Deze strategieën zorgen ervoor dat dit netwerk ook de stem van de centrale persoon versterkt zodat hij/of zij zijn eigen leven meer in handen kan nemen en denkt mee na over verleden, heden en toekomst. 

Het prille begin

Geïnspireerd door dit ideeëngoed ging Martine Boone in de jaren ’90 in Vlaanderen aan de slag. Oorspronkelijk onder de naam PLAN vzw. 

In de pioniersjaren van de vzw startte een zoektocht naar de meest efficiënte manier om zoveel mogelijk person centered strategieën op te starten. Dit alles met een zo optimaal mogelijke inzet van gewone burgers en een zo minimaal mogelijke inzet van financiële middelen en betaalde beroepskrachten. De meerwaarde van vrijwillig engagement zat van bij de start duidelijk ingebakken in het DNA van de organisatie. 

Na drie jaar werken kreeg de organisatie in 2006 voor het eerst subsidies, dankzij een driejarig project in samenwerking met het Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap (VGPH), gefinancierd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). 

Uitbreiding naar andere sectoren

Gaandeweg vond PLAN vzw ook andere projectfinanciering, waardoor ze aan de slag kon in meerdere welzijnssectoren. Denk aan algemeen welzijnswerk, armoedebestrijding, ouderenzorg, kinderen in kwetsbare situaties, enz. Bij elk van deze projecten investeerde PLAN vzw naast concrete acties rond mensen telkens in kennisdeling en –borging. Ook beroepskrachten uit de diverse sectoren zijn betrokken bij de organisatie. Vanuit de praktijk zocht PLAN vzw via vorming, supervisie en intervisie naar de inbedding van netwerkgericht werken in de betrokken diensten. 

Na tien jaar werken met tijdelijke projectsubsidies kreeg de organisatie in 2013 een plek binnen Welzijn.  Zo kon een brede doelgroep kennismaken met het aanbod. Tegelijk betekende dit een erkenning van de noodzaak aan netwerkontwikkeling.  

Een nieuwe naam, een nieuwe toekomst

Samen met de overgang naar Welzijn koos de organisatie een nieuwe naam die het verbindende karakter nog meer in de verf zetten: Lus.

Een lus staat voor verbinding. Het verwijst ook naar het zoekende en kronkelende dat zo kenmerkend is voor het leven en voor onze organisatie. 

Een lus als die van een veter in een schoen: een houvast, maar indien nodig gemakkelijk weer los te maken. 

Een lus om terug te keren naar een oorspronkelijk punt waar je verborgen krachten, dromen en relaties weer kan opdiepen.